تزریق ژل لب

حجیم سازی لب ها با تزریق ژلتزریق ژل به لب جهت خوش فرم شدن و برجسته شدن لب ها
تزریق ژل لبحجیم سازی و بهبود فرم لب ها با تزریق ژل لب
دکتر راضیه ایرجی